May 10 2021 09:36:21
Skibakkens
Navigation
· Forside

· Baggrund
· Nyhedskategorier
· Artikler
· Fotoalbum
· Links
· Kontakt
· Søg

· Slettegård, hovedside
· Bornholms Skivenner
Skibakke fotos:

Forslag til vedtægter
Vi har lavet et forslag til vedtægter.
De er kun foreløbige og skal gennemgåes og diskuteres på den stiftende generalforsamling torsdag d. 14. februar kl. 19,30 i 4H´s lokaler på Nybro, Nybrovej 4 i Østerlars.
Vel mødt.


---------------------------------------------------------------------------------

VEDTÆGTER

§ 1 Navn

Stk.1
Foreningens navn er Slettegård skibakke´s venner

Stk. 2
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formand's
adresse i Bornholms Regionskommune.

§ 2 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at støtte Skibakkens aktiviteter,
økonomisk såvel som interessemæssigt og praktisk.

§ 3 Medlemmer

Stk.1
Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være
medlemmer.

§ 4 Kontingent

Stk. 1
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af de fremmødte på
generalforsamlingen.
Kontingentet betales en gang om året og gælder fra 1. oktober
til 30. september året efter.

§ 5 Udelukkelse

Stk. 1
Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses
medlemskabet.

Stk. 2
Et medlem kan udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved
omtale eller handling skader støtteforeningens eller skibakkens
interesser eller anseelse.
Udelukkelse af et medlem er en generalforsamlings beslutning.

§ 6 Foreningens ledelse

Stk. 1
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 myndige
medlemmer, der vælges af de fremmødte på generalforsamlingen.
Udover 3 tre valgte på generalforsamlingen er ejeren af
Slettegårds skibakke det 4. medlem af bestyrelsen og kan
ikke være formand.

Stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og
et menigt medlem. Ét medlem af bestyrelsen er på valg hvert år.
Hvert bestyrelsesmedlem vælges altså for en 3-årig periode.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger hvert år én suppleant.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter foreningens forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 4 bestyrelsesmed-
lemmer er til stede.

Stk. 6
Bestyrelsen kan på foreningens vegne indgå aftaler med
skibakkens ejer og med andre interessenter i skibakkens drift.

Stk. 7
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor
bestyrelsen, såfremt det er nødvendigt.


Stk. 8
Bestyrelsen skal udarbejde vagtplaner for pasning af skibakken.

Stk. 9
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært møde, hvis behovet
opstår.

§ 7 Regnskab

Stk. 1
Regnskabsåret er 1. oktober - 30. september.

§ 8 Tegningsregler & forpligtigelser

Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden,
efter forudgående godkendelse fra den øvrige bestyrelse.

Stk. 2
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue,
og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens
forpligtelser.

§ 9 Revision

Stk. 1
Den ordinære generalforsamling vælger én revisor for 1 år
ad gangen.

§ 10 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned

Stk. 3
Generalforsamlingen bekendtgøres i Bornholms Tidende og på
Slettegårds skibakkes hjemmeside, eller meddeles medlemmerne
skriftligt.

Stk. 4
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5
Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer,
der har betalt kontingent for indeværende periode, og er
myndige (over 18 år).

Stk. 6
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger
foregå skriftligt, når mindst ét fremmødt medlem forlanger dette.

Stk. 7
Valg til bestyrelsen foregår ved håndsoprækning. Dog skal valg
foregå skriftligt, når mindst ét fremmødt medlem forlanger dette.

Stk. 8
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt
indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det
fremmødte antal medlemmer.

Stk. 9
Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Stk. 10
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Årsberetning.
4. Fremlægning af årsregnskabb:

1. For Slettegårds skibakkes venner
2. For skibakken.

5. Budget og fastsættelse af kontingent for næste år
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor samt evt.
udvalg
8. Eventuelt.

Stk. 11
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal skriftligt være inddsendt til bestyrelsen senest 8 dage
efter generalforsamlingen er bekendtgjort.

Stk. 12
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberet-
tigede medlemmer anmoder herom.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være
for forslaget.

Stk. 2
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den general
forsamling, de er vedtaget på.

§ 12 Foreningens opløsning

Stk.1
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for opløsning på 2 hinanden følgende generalforsam-
linger.

Stk. 2
Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde Slettegårds
skibakke.

§ 13 Datering

Stk. 1
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling
d. 14/02-2007
og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling d.
d. 14.02.2007

Stk. 2
Ændringer af vedtægter foretaget:

Ændringer af vedtægter foretaget:



 

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Brugerafstemning
Er det en god ide med en skibakke?

Ja, jeg vil bruge den meget!
Ja, jeg vil bruge den meget!
67% [10 Stemmer]

Ja, men jeg vil nok ikke bruge den så meget
Ja, men jeg vil nok ikke bruge den så meget
27% [4 Stemmer]

Ved ikke
Ved ikke
7% [1 Stemme]

Nej, det er helt i skoven !
Nej, det er helt i skoven !
0% [0 Stemmer]

Stemmer: 15
Du er nødt til at logge på for at stemme.
Påbegyndt: 23/02/2007 09:22
Siden dannet på: 0.02 sekunder - 24 Forespørgsler 533,419 Unikke besøg