Vedtægter efter generalforsamlingen 14.02.07.
Skrevet af Ole d. February 14 2007 23:47:52

VEDTÆGTER

§ 1 Navn

Stk.1
Foreningens navn er skibakkens venner

Stk. 2
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formand's
adresse i Bornholms Regionskommune.

§ 2 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at støtte Skibakkens aktiviteter,
økonomisk såvel som interessemæssigt og praktisk.

§ 3 Medlemmer

Stk.1
Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være
medlemmer.

§ 4 Kontingent

Stk. 1
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og erlægges årevis forud.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Medlemsskabet løber fra 1. oktober til 30 september.

Stk. 2
Et medlemsskab kan være
- Enkeltmedlemsskab ( 1 stemme ved generalforsamlingen)
- Familiemedlemsskab ( 2 stemmer ved generalforsamlingen)

§ 5 Udelukkelse

Stk. 1
Såfremt eksisterende medlemskab ikke er fornyet ved indbetaling af kontingent inden den 31. oktober slettes medlemskabet.

Stk. 2
Et medlem kan udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved
omtale eller handling skader støtteforeningens eller skibakkens
interesser eller anseelse.
Udelukkelse af et medlem er en generalforsamlings beslutning.

§ 6 Foreningens ledelse

Stk. 1
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 myndige
medlemmer, der vælges af de fremmødte på generalforsamlingen.
Udover 3 tre valgte på generalforsamlingen er ejeren af
Slettegårds skibakke det 4. medlem af bestyrelsen.
I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og
et menigt medlem. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en toårig periode.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger hvert år én suppleant.
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter foreningens forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, og referaterne
bliver tilgængelige på Slettegårds hjemmeside.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af de 4 bestyrelsesmed-
lemmer er til stede.

Stk. 6
Bestyrelsen kan på foreningens vegne indgå aftaler med
skibakkens ejer og med andre interessenter i skibakkens drift.

Stk. 7
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor
bestyrelsen, såfremt det er nødvendigt.


Stk. 8
Bestyrelsen skal udarbejde vagtplaner for pasning af skibakken.

Stk. 9
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært møde, hvis behovet
opstår.

§ 7 Regnskab

Stk. 1
Regnskabsåret er 1. oktober - 30. september.

§ 8 Tegningsregler & forpligtigelser

Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden,
efter forudgående godkendelse fra den øvrige bestyrelse.

Stk. 2
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue,
og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens
forpligtelser.

§ 9 Revision

Stk. 1
Den ordinære generalforsamling vælger én revisor for 1 år
ad gangen.

§ 10 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned

Stk. 3
Generalforsamlingen bekendtgøres i Bornholms Tidende og på
Slettegårds skibakkes hjemmeside, eller meddeles medlemmerne
skriftligt.

Stk. 4
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5
Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer,
der har betalt kontingent for indeværende periode.

Stk. 6
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger
foregå skriftligt, når mindst ét fremmødt medlem forlanger dette.

Stk. 7
Valg til bestyrelsen foregår ved håndsoprækning. Dog skal valg
foregå skriftligt, når mindst ét fremmødt medlem forlanger dette.

Stk. 8
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt
indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det
fremmødte antal medlemmer.

Stk. 9
Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Stk. 10
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Årsberetning.
4. Fremlægning af årsregnskab:

1. For Slettegårds skibakkes venner
2. For skibakken.

5. Budget og fastsættelse af kontingent for næste år
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor samt evt.
udvalg
8. Eventuelt.

Stk. 11
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal skriftligt være inddsendt til bestyrelsen senest 8 dage
efter generalforsamlingen er bekendtgjort.
Dagsorden, regnskaber, budget og eventuelle forslag skal være tilgængelige
på Slettegårds hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 12
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberet-
tigede medlemmer anmoder skriftligt herom med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter anmodningen.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker af bestyrelsen til medlemmerne med minimum 14 dages varsel.
Regler for adgang/stemmeafgivelse følger de for den ordinære generalforsamling.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være
for forslaget.

Stk. 2
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den general
forsamling, de er vedtaget på.

§ 12 Foreningens opløsning

Stk.1
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for opløsning på 2 hinanden følgende generalforsam-
linger.

Stk. 2
Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde Slettegårds
skibakke.

§ 13 Datering

Stk. 1
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling
d. 14/02-2007
og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling d.
d. 14.02.2007

Stk. 2
Ændringer af vedtægter foretaget:

Ændringer af vedtægter foretaget: